Τι είναι η πιστοποίηση ISO 9001

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές οργάνωσης ενός οργανισμού σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του με σκοπό την διαρκή βελτίωση του.

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015 αποτελεί απόδειξη:

 • Της ικανότητας του οργανισμού να παρέχει με συνέπεια προϊόντα τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες
  νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
 • Της προσπάθειας του οργανισμού να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών του μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος,
  συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση του και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών.

Πλεονεκτήματα ISO 9001

Η επιχείρηση που θα προχωρήσει στην εφαρμογή Συστήματος  Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 9001, θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι:

 • Επίτευξη και διατήρηση της ποιότητας  των υπηρεσιών/προϊόντων για την ικανοποίηση νομοθετικών απαιτήσεων, απαιτήσεων πελατών, κλπ
 • Βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης και της παραγωγικότητας.
 • Εντοπισμός των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών.
 • Βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη.
 • Μείωση του κόστους που οφείλεται εσωτερικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας.
 • Γρήγορη εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.
 • Καθορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό
 • Αύξηση εμπιστοσύνης, φερεγγυότητας και κύρους της επιχείρησης.

ISO 9001 Κόστος

Το κόστος του iso 9001 εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος αλλά και την δραστηριότητα της εκάστοτε επιχείρησης. Ειδικότερα, κοστίζει λιγότερο για εμπορικές επιχειρήσεις και παροχής υπηρεσιών ενώ αυξάνεται όταν πρόκειται για παραγωγικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις.

Πως γίνεται η πιστοποίηση ISO 9001 σε βήματα

Κατά την ανάληψη έργου ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 9001  από την ISOEXPERTS ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

ΦΑΣΗ  A: Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και προτάσεις για βελτιώσεις που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του ISO-9001.

ΦΑΣΗ B: Μελέτη, σχεδιασμός και συγγραφή του εγχειριδίου Διαχείρισης Ποιότητας και των σχετικών διαδικασιών.

ΦΑΣΗ  Γ: Υποστήριξη στην συμπλήρωση εντύπων – αρχείων ποιότητας που απαιτούνται για την επιθεώρηση από Φορέα, διεξαγωγή Εσωτερικής επιθεώρησης, ανασκόπηση από Διοίκηση

ΦΑΣΗ Δ: Υποστήριξη της επιχείρησης μέχρι και την χορήγηση του πιστοποιητικού και πιστοποίηση από φορέα.

Συχνές ερωτήσεις

Το iso 9001 απευθύνεται και σε μικρές επιχειρήσεις;

Οι απαιτήσεις του προτύπου iso 9001:2015 μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε είδους επιχείρηση ανεξαρτήτους μεγέθους.

Είναι υποχρεωτικό το ISO 9001 για όλες τις εταιρείες;

Το ISO δεν είναι υποχρεωτικό, με την επιφύλαξη έκδοσης κανονιστικών διατάξεων που επιβάλλουν την εφαρμογή του. Όμως, τα οφέλη του είναι ποικίλα, με το πιο σημαντικό ότι οι επιχειρήσεις αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σ’ ένα περιβάλλον που διαρκώς αναπτύσσεται, δηλώνοντας πως με την πιστοποίησή ISO των διαδικασιών τους, τα παραδοτέα (προϊόντα/υπηρεσίες) ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελάτων τους.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για την ολοκλήρωση μιας πιστοποίησης ISO 9001;

Ο χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από την υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησης η οποία προσδιορίζεται κατά την αρχική διαγνωστική συνάντηση με τον/την σύμβουλο ποιότητας. Η μέγιστη διάρκεια μπορεί να είναι από 2- 6 μήνες ανάλογα το μέγεθος κι την οργάνωση της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος υλοποίησης εξαρτάται και από τον βαθμό συνεργασίας με τον σύμβουλο.

Πότε λήγει το πιστοποιητικό ISO 9001;

Το πιστοποιητικό ISO συνήθως έχει διάρκεια τρία χρόνια. Tον πρώτο χρόνο πραγματοποιείται η επιθεώρηση του ISO και εκδίδεται πιστοποιητικό με 3ετής ισχύ. Βέβαια, κάθε χρόνο πραγματοποιείται επιτήρηση αυτού, με σκοπό να επαληθευτεί η τήρηση των διαδικασιών που έχουν τεθεί την πρώτη χρονιά κι τυχόν αλλαγές, χωρίς όμως να εκδίδεται νέο πιστοποιητικό. Λίγο πριν το πέρας της τριετίας πραγματοποιείται η επαναπιστοποίηση του ISO με σκοπό να εκδοθεί νέο πιστοποιητικό με το οποίο ξεκινά εκ νέου ο 3ετής κύκλος πιστοποίησης.

Πως επηρεάζει τους εργαζομένους το ISO 9001:2015;

Το ISO βοηθά τους εργαζομένους στο να κατανοήσουν καλύτερα το τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, τις απαιτήσεις που έχει η επιχείρηση από τους ίδιους αλλά και τις απαιτήσεις του ίδιου του ISO. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω της καταγραφής των διαδικασιών που ακολουθεί η επιχείρηση σε όλα τα τμήματά της αλλά και μέσω της δημιουργίας εντύπων και οδηγιών εργασίας. Ακόμη, το ISO ενθαρρύνει τους εργαζομένους να συμμετέχουν σε διάφορα λειτουργικά θέματα της επιχείρησης π.χ. καταγραφή προτάσεων βελτίωσης, ορισμός ετήσιων στόχων επιχείρησης κ.λπ.

Τι θα συμβεί εάν δεν περάσω τον έλεγχο ISO 9001:2015;

Με το πέρας της επιθεώρησης ISO, ο/η επιθεωρητής/τρια μπορεί να καταγράψει ορισμένα ευρήματα/αποκλίσεις τα οποία συνήθως κατηγοριοποιούνται σε : μη συμμορφώσεις Α, μη συμμορφώσεις Β, προτάσεις βελτίωσης, και παρατηρήσεις. Στη περίπτωση των μη συμμορφώσεων η επιχείρηση καλείτε να τις ολοκληρώσει (να συμμορφωθεί βάση αυτών), εντός ορισμένου χρονικού πλαισίου που ορίζει ο φορέας πιστοποίησης, για να μπορέσει να εκδοθεί το πιστοποιητικό iso.

Ποιος χορηγεί ένα πιστοποιητικό iso;

Τα πιστοποιητικά ISO εκδίδονται από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Η διαπίστευση των φορέων πραγματοποιείται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) κι αποτελεί την επίσημη αναγνώριση ότι ο φορέας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης.

Τι περιέχει το ISO 9001;

 • Εισαγωγή και Σκοπός της Εφαρμογής των Απαιτήσεων
 • Πλαίσιο Λειτουργίας της Επιχείρησης
 • Ηγεσία και Δέσμευση της Διοίκησης
 • Σχεδιασμός Προϊόντων/Υπηρεσιών
 • Υποστήριξη Λειτουργίας της Επιχείρησης (Παροχή Πόρων)
 • Λειτουργία Επιχείρησης
 • Αξιολόγηση/Μέτρηση της Απόδοσης της Επιχείρησης
 • Βελτίωση της Επιχείρησης

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να σας καλέσουμε

  Ενδιαφέρομαι για