Υπηρεσία Επίβλεψης/Συντήρησης Εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης (ISO)

Το προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στην επίβλεψη εφαρμογής των συστημάτων ISO και δύναται να αναλάβει την ετήσια υποστήριξη όλων των συστημάτων διαχείρισης που εφαρμόζει μια επιχείρηση.

Η υποστήριξη πραγματοποιείται είτε σε ετήσια βάση ή σε συχνότητα που επιθυμεί ο πελάτης, ανάλογα με τα συστήματα που εφαρμόζονται.

Η ISOEXPERTS δύναται να διενεργεί εσωτερικές επιθεωρήσεις και μετά την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης για την διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του και συνεχούς βελτίωσης του, πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Αναλυτικότερα η υπηρεσία επίβλεψης/συντήρησης περιλαμβάνει τα εξής:

  • Υποστήριξη και καθοδήγηση στην προετοιμασία της επιθεώρησης και στην συλλογή των απαραίτητων αρχείων και εγγράφων που απαιτούνται.
  • Επικαιροποίηση καταλόγων σχετικής νομοθεσίας και υποδείξεις εφαρμογής και συμμόρφωσης.
  • Εκπαιδεύσεις προσωπικού.
  • Διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης.
  • Αναφορά και Αξιολόγηση ευρημάτων Εσωτερικής Επιθεώρησης.
  • Υποστήριξη στην λήψη διορθωτικών ενεργειών σχετικών με τα ευρήματα της εσωτερικής επιθεώρησης.
  • Συμμετοχή στην διαδικασία Ανασκόπησης και Αναθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης.
  • Παρουσία στην διενέργεια της επιθεώρησης από τον φορέα πιστοποίησης.
  • Υποστήριξη στην άρση μη συμμορφώσεων που τυχόν προκύψουν.