GDPR

GDPR

Ενημερωθείτε: Τι είναι το ISO;

Σήμανση CE

Σήμανση CE

Συστήματα ISO

ISO 9001

ISO 9001

Ενσωματώνει καλές πρακτικές για τη διαχείριση της ποιότητας και τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας των οργανισμών & επιχειρήσεων.

ISO 14001

ISO 14001

Τo πρότυπο ISO 14001:2004 είναι διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε οποιονδήποτε οργανισμό.

ISO 22000

ISO 22000

Προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων προκειμένου οι εταιρείες να διασφαλίσουν την ασφάλεια των τροφίμων.

ISO 45001

ISO 45001

Σύστημα διαχείρισης υγείας & ασφάλειας εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018.

Δεσμευτικό μας κριτήριο είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων/αναγκών των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

Κατάρτηση και επαγγελματισμός 90%
Μακρόχρονη εμπειρία 80%
Υπευθυνότητα προτάσεων & συμβουλών 100%

0

Τα χρόνια πορείας της Εταιρείας μας

0

Οι ικανοποιημένοι πελάτες και πλέον συνεργάτες μας

0

Τα ολοκληρωμένα έργα για τους συνεργάτες μας

0

Οι επιτυχείς πιστοποιήσεις των πελατών μας

FAQ

Το προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία και την επιστημονική κατάρτιση έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση ανά κλάδο και ανά Σύστημα Διαχείρισης.
Ανάλογα με την δραστηριότητα του πελάτη και το Σύστημα Διαχείρισης που επιθυμεί να εφαρμόσει, υπάρχουν διαφορετικά τμήματα εντός της ISOEXPERTS αποτελούμενα από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Αναλυτικότερα υπάρχουν τα εξής τμήματα συμβούλων:
· Ποιότητας
· Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων
· Περιβάλλοντος – Ενέργειας
· Ασφάλειας και οδικών μεταφορών
· Πληροφορικής και Ασφάλειας Πληροφορίας
· Ιατροτεχνολογικών προϊόντων
· Συμμόρφωσης με τον Ε.Κ. 679/2016 (GDPR)
Επιπλέον η ISOEXPERTS έχει υλοποιήσει πλήθος μελετών τόσο σε μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όσο και σε μικρές επιχειρήσεις, αντιλαμβανόμενη πλήρως τις ανάγκες τις αγοράς, και προσαρμόζοντας τις μελέτες στα δεδομένα λειτουργίας των επιχειρήσεων με σκοπό την ελάχιστη επιβάρυνση τη καθημερινής λειτουργία τους
Το προσωπικό της ISOEXPERTS είναι δίπλα στην επιχείρηση και μετά την ολοκλήρωση του έργου, παρέχοντας υπηρεσία επίβλεψης εφαρμογής των συστημάτων ISO και δύναται να αναλάβει την ετήσια υποστήριξη όλων των συστημάτων διαχείρισης που εφαρμόζει μια επιχείρηση.
.

H Φιλοσοφία μας είναι να αναπτύσσουμε μακροχρόνιες σχέσεις που είναι αμοιβαίως συμφέρουσες. Κατανοούμε ότι κάθε πελάτης μας έχει συγκεκριμένες και ιδιαίτερες επιχειρησιακές και λειτουργικές ανάγκες και αντιμετωπίζεται αναλόγως.
Μόνιμη φιλοδοξία της ISOEXPERTS είναι η παροχή ενός πραγματικά υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και οργανισμούς βασισμένη:
• Στην υψηλή επιστημονική και επαγγελματική στάθμη του προσωπικού της
• Στην μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της
• Στην υπευθυνότητα των προτάσεων και συμβουλών της.
Η ISOEXPERTS συνεργάζεται με αξιόπιστες επιχειρήσεις στο χώρο της ποιότητας και με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης των έργων που αναλαμβάνει να αναπτύξει.

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης ποικίλουν ανάλογα με το Σύστημα Διαχείρισης που θα εφαρμόσει μια επιχείρηση (Ποιότητας, Περιβαλλοντικό, Ασφάλειας Πληροφοριών, Ασφάλειας Τροφίμων, Υγείας και Ασφάλειας εργασίας). Ωστόσο, ανεξάρτητα από το Σύστημα που θα εφαρμοσθεί υπάρχουν γενικά οφέλη όπως:
• Βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη και των ενδιαφερομένων μερών.
• Αύξηση εμπιστοσύνης, φερεγγυότητας και κύρους της επιχείρησης.
• Καθορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.
• Βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης.
• Γρήγορη εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.
• Συμμόρφωση με απαιτήσεις νομοθεσίας.

Θα ήταν προτιμότερο να εμπιστευτείτε έναν επαγγελματία με πολύχρονη εμπειρία στην διαδικασία εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης. Εσείς και η εταιρία σας είστε ειδικοί στον κλάδο σας και αντίστοιχα εμείς είμαστε ειδικοί στην σωστή εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης.
Ο έλεγχος συμμόρφωσης για την λειτουργία του συστήματος και εν συνεχεία η πιστοποίηση για την τήρηση αυτού γίνεται από φορείς πιστοποίησης ειδικούς για αυτόν τον σκοπό.

Η συνολική διάρκεια για το σχεδιασμό και ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης εξαρτάται από την υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησης, τον βαθμό συνεργασίας με τους υπευθύνους για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και το πεδίο πιστοποίησης. Στόχος μας είναι μια περίοδος παράδοσης 6-10 εβδομάδων. Ωστόσο αυτό μπορεί να διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση, ανάλογα τις ανάγκες του συστήματος, της επιχείρησης αλλά και των εκάστοτε εμποδίων που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου.

O Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Organization for Standardization – ISO) είναι ένας διεθνής οργανισμός με ειδίκευση στην τυποποίηση, ο οποίος περιλαμβάνει στους κόλπους του, τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης περισσοτέρων των 110 χωρών. Σκοπός του οργανισμού είναι να προωθήσει την ανάπτυξη της τυποποίησης και παρόμοιων δραστηριοτήτων ανά τον κόσμο, με στόχο τη διευκόλυνση των διεθνών ανταλλαγών προϊόντων και υπηρεσιών και την ανάπτυξη της συνεργασίας σε πνευματικές, επιστημονικές, τεχνολογικές και οικονομικές δραστηριότητες

Κατά την ανάληψη έργου ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης από την ISO EXPERTS ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:
• Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και προτάσεις για βελτιώσεις που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του εκάστοτε προτύπου.
• Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης και των σχετικών διαδικασιών – εντύπων.
• Εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης
• Πιλοτική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης
• Διεξαγωγή Εσωτερικής επιθεώρησης
• Επιθεώρηση από φορέα Πιστοποίησης και έκδοση πιστοποιητικού

Νέα
 • ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ

  Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για την ανάπτυξη και την ευημερία μιας κοινότητας από τη συνεργασία και τη συντονισμένη δράση των δημοτικών αρχών. Είναι ακριβώς αυτή η ιδέα που βρίσκεται στον πυρήνα του Συμφώνου των Δημάρχων, ένας συλλογικός και διεθνής σύνδεσμος που στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή στις αλλαγές

  29 Απριλίου 2024
 • Υποχρέωση Εφαρμογής ISO 37001 για την ένταξη στο Μητρώο Προμηθευτών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ)

  Τον Φεβρουάριο του 2024, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Προμηθευτών (βάσει του άρθρου 10 του Ν.4865/2021, Α’ 238) για όλους τους προμηθευτές: α) ιατροτεχνολογικών προϊόντων, β) ειδών ειδικής διατροφής, γ) εξοπλισμού και δ) λοιπών υπηρεσιών, που συναλλάσσονται με το δίκτυο της δημόσιας υγείας και γενικά με τους

  22 Φεβρουαρίου 2024
 • Ρόλοι και Αρμοδιότητες του Υ.Π.Π.Α.

  (Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών – Ν. 4990/2022) Τον Νοέμβριο του 2022 δημοσιεύτηκε ο Νόμος υπ’ αριθμ. 4990 με θέμα «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις». Το αντικείμενο του ως άνω νόμου

  12 Δεκεμβρίου 2023