Πιστοποίηση ISO 14001:2015

ISO 14001

Τι είναι η πιστοποίηση ISO 14001

Το ISO 14001 είναι διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε οποιονδήποτε οργανισμό.

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 14001:2015 βοηθάει την επιχείρηση να αντιμετωπίσει σε περιβαλλοντικά θέματα, προκλήσεις νομικές, εμπορικής φύσεως και άλλες. Μια ολιστική   προσέγγιση στη διαχείριση  των περιβαλλοντικών θεμάτων,   μπορεί να εξασφαλίσει ότι μειώνονται τα περιβαλλοντικά ατυχήματα και οι νομικές ευθύνες, ενώ παράλληλα συμβάλει στον  προσδιορισμό  των ευκαιριών για μείωση υλικών και ενέργειας, στη μείωση αποβλήτων και στη βελτίωση της αποδοτικότητας  των  διαφόρων  διεργασιών.

Που εφαρμόζεται το ISO 14001;

Το ISO 14001:2015 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει ότι τόσο η ποιότητα όσο και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν σήμερα τον κύριο μοχλό ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, έχουν αρχίσει να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις ISO 14001.

Πλεονεκτήματα ISO 14001

Η επιχείρηση που θα προχωρήσει στην εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001, θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι:

 • Προστασία του περιβάλλοντος και Διαχείριση κινδύνων σχετικών με περιβάλλον
 • Μείωση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων και της κατανάλωσης φυσικών πόρων
 • Ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών
 • Ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της επιχείρησής και βελτίωση της δημόσιας εικόνας και της φήμης της επιχείρησης
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
 • Εξασφάλιση πλήρους νομοθετικής συμμόρφωσης
 • Διεύρυνση συνεργασιών με άλλους οργανισμούς που απαιτούν την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Γρήγορη εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.
 • Καθορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό 
Μεθοδολογία:

Κατά την ανάληψη έργου ανάπτυξης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης από την ISOEXPERTS ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

 • Αναγνώριση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Οργανισμού / Επιχείρησης ως προς το περιβάλλον, όπως αυτή ορίζεται από νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις,
 • Αρχική περιβαλλοντική επιθεώρηση του χώρου δραστηριοτήτων του Οργανισμού / Επιχείρησης με σκοπό την αναγνώριση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων και εντοπισμό αυτών που μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (πρώτες ύλες, αέριες εκπομπές, υγρά και στερεά απόβλητα κλπ),
 • Εκπόνηση Διαγνωστικής Μελέτης και η εισήγηση διορθωτικών ενεργειών.
 • Στρατηγικός σχεδιασμός του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
 • Ανάπτυξη της απαιτούμενης τεκμηρίωσης (Διαδικασίες και Οδηγίες, Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κλπ) λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Αρχικής Περιβαλλοντικής Ανάλυσης και την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του εφαρμοζόμενου κατά περίπτωση Προτύπου,
 • Υποβοήθηση του προσωπικού του Οργανισμού / Επιχείρησης για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
 • Υποβοήθηση στη σύνταξη του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του Οργανισμού / Επιχείρησης (όπου καθορίζονται οι στόχοι σε σχέση με το περιβάλλον),
 • Διενέργεια επιθεωρήσεων και η αναγνώριση σημείων μη συμμόρφωσης,
 • Εισήγηση για διορθωτικές ενέργειες και παρακολούθηση της εφαρμογής των,
 • Εκπαίδευση του προσωπικού του Οργανισμού / Επιχείρησης στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
 • Υποστήριξη του Οργανισμού / Επιχείρησης κατά την επιθεώρηση του Φορέα Πιστοποίησης (για την πιστοποίηση κατά ISO 14001.
 • Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και μετά την πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης («συντήρηση»), για την διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του και συνεχούς βελτίωσης του.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα

  Ενδιαφέρομαι για