Πρότυπο ΕΛΟΤ 1439:2013

«Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία – Απαιτήσεις και συστάσεις»

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1439:2013 «Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία – Απαιτήσεις και συστάσεις», που προέκυψε ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του ΕΛΟΤ με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΣΑμεΑ) σε όλα τα στάδια σχεδιασμού του, υιοθετεί τις αρχές του σχεδιασμού για όλους και καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης οργανισμών ως προς τις συνθήκες ανεμπόδιστης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία, που εγγυώνται το σεβασμό των δικαιωμάτων τους και ειδικότερα την ανεμπόδιστη και άρτια εξυπηρέτησή τους ως συναλλασσόμενων καταναλωτών ή πελατών, επισκεπτών και αποδεκτών των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουν οι οργανισμοί.

Συμβατικό και κανονιστικό πλαίσιο
 • Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Convention on the rights of persons with disabilities / Unithed Nations 30-03-2007).
 • Νόμος 4074/2012 – ΦΕΚ 88/Α/11-4-2012 (Κύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες).
 • Νόμος 4759/2020 – ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020 (Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις). Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιτακτικότατα της διασφάλισης της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων, τόσο στα νέα κτίρια όσο και στα υφιστάμενα.
Που εφαρμόζεται;

Για όλα τα νέα κτίρια (πλην των κατοικιών) επιβάλλεται η εξασφάλιση της οριζόντιας και κατακόρυφης προσπέλασης από άτομα με αναπηρία / εμποδιζόμενα άτομα σε όλους τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους καθώς επίσης και η πρόβλεψη για κατασκευή WC AMEA.

Εφόσον τα παραπάνω κτίρια διαθέτουν θέσεις στάθμευσης, θα πρέπει να προβλέπονται και για χρήση αναπηρικών αυτοκινήτων.

Ορίζεται ότι στα υφιστάμενα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, ή έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού (χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, μουσείων, συναυλιών, αθλητικών ή πολιτιστικών συγκεντρώσεων, ναοί, θέατρα / κινηματογράφοι, εστιατόρια / ζαχαροπλαστεία / καφενεία / κέντρα διασκέδασης, τράπεζες κ.λπ.), εκπαίδευσης, υγείας, δικαιοσύνης και σωφρονισμού, γραφείων και εμπορίου, βιομηχανίας και βιοτεχνίας, καθώς επίσης και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία / εμποδιζόμενα άτομα.

Σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις, υφιστάμενα κτίρια που δεν έχουν προσαρμοσθεί και εφαρμόσει τις εν λόγω διατάξεις μέχρι το τέλος του 2020, κρίνονται αυθαίρετα.

Πλεονεκτήματα:

O Οργανισμός που θα επιλέξει να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1439 θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι:

 • Βελτίωση της εικόνας του έναντι της Κοινωνίας και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών.
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημόσιου Τομέα.
 • Αποφυγή κατακύρωσης διοικητικών προστίμων.
 • Αποφυγή νομικών επιπλοκών.
 • Αύξηση κύρους.

Επισημαίνεται ότι προβλέπεται η δημιουργία Μητρώου των Οργανισμών που θα λάβουν Πιστοποιητικό σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1439 και η απονομή σήματος προσβασιμότητας.

Μεθοδολογία:

Κατά την ανάληψη έργου συμβουλευτικής υποστήριξης πιστοποίησης σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1439 από την ISO EXPERTS ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

 • Αναγνώριση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Οργανισμού / Επιχείρησης
 • Εκπόνηση Διαγνωστικής Μελέτης και η εισήγηση διορθωτικών ενεργειών.
 • Στρατηγικός σχεδιασμός του Συστήματος Διαχείρισης.
 • Ανάπτυξη της απαιτούμενης τεκμηρίωσης για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του εφαρμοζόμενου Προτύπου.
 • Υποβοήθηση του προσωπικού του Οργανισμού / Επιχείρησης για την εφαρμογή του Προτύπου
 • Υποστήριξη του Οργανισμού / Επιχείρησης κατά την επιθεώρηση του Φορέα Πιστοποίησης

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα

  Ενδιαφέρομαι για