Ρόλοι και Αρμοδιότητες του Υ.Π.Π.Α.

(Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών – Ν. 4990/2022)

Τον Νοέμβριο του 2022 δημοσιεύτηκε ο Νόμος υπ’ αριθμ. 4990 με θέμα «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις».

Το αντικείμενο του ως άνω νόμου είναι η ίδρυση ενός συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής αναφοράς παραβιάσεων, η προστασία των ατόμων που κάνουν την αναφορά και οι ενέργειες υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης των παραβιάσεων.

Οι φορείς του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν από πενήντα (50) υπαλλήλους και άνω, υποχρεούνται να ορίσουν Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και να καθιερώσουν  εσωτερικούς διαύλους αναφοράς (Άρθρο 9).

Οι αρμοδιότητες του Υ.Π.Π.Α σύμφωνα με το ΦΕΚ 2561 – 19 Απριλίου 2023  και του άρθρου 10 του ν. 4990/2022 συνοπτικά είναι:

  • Ενημερώνει τους εργαζομένους σχετικά με τη δυνατότητα και τον τρόπο υποβολής των αναφορών.
  • Παραλαμβάνει και διαχειρίζεται ανώνυμες και επώνυμες αναφορές σχετικές με παραβιάσεις που εμπίπτουν στον νόμο, διασφαλίζοντας τη διατήρηση της ανωνυμίας των ενδιαφερόμενων και εμποδίζοντας την πρόσβαση στις αναφορές σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα, φροντίζοντας παράλληλα για την τήρηση των χρονικών περιορισμών που προβλέπει ο Ν. 4990 και τηρώντας σχετικό αρχείο για κάθε αναφορά
  • Σχεδιάζει και συντονίζει επιμορφωτικές δράσεις σχετικές με τον Ν. 4990
  • Συμμετέχει στη δημιουργία εσωτερικών πολιτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στον φορέα και δίνει προτάσεις βελτίωσης για την ενίσχυση των μηχανισμών παραλαβής και παρακολούθησης των αναφορών σε περίπτωση που εντοπίζουν κινδύνους, αδυναμίες και ελλείψεις που δυσχεραίνουν την άσκηση των καθηκόντων τους.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο Υ.Π.Π.Α εκτελεί και άλλα καθήκοντα, διασφαλίζεται ότι η εκτέλεση των καθηκόντων αυτών δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία του και δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες.

Ο Υ.Π.Π.Α οφείλει να διατηρεί την εμπιστευτικότητα των αναφορών και να μην αποκαλύπτει σε τρίτα άτομα μη εξουσιοδοτημένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει άμεσα ή έμμεσα στην ταυτοποίηση του αναφέροντος, χωρίς την συγκατάθεσή του

Αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Υ.Π.Π.Α οφείλει να την διατηρεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του και, κατόπιν επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), να ενημερώνει τον φορέα του για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.