ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΑ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ISO 9001

Τίθεται συχνά η ερώτηση: Πως παίρνω ISO 9001;

Κατά την ανάληψη έργου ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 9001:2015  από την ISOEXPERTS ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

ΦΑΣΗ  A: Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και προτάσεις για βελτιώσεις που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του ISO-9001.

ΦΑΣΗ B: Μελέτη, σχεδιασμός και συγγραφή του εγχειριδίου Διαχείρισης Ποιότητας και των σχετικών διαδικασιών. 

ΦΑΣΗ  Γ: Υποστήριξη στην συμπλήρωση εντύπων – αρχείων ποιότητας που απαιτούνται για την επιθεώρηση από Φορέα, διεξαγωγή Εσωτερικής επιθεώρησης, ανασκόπηση από Διοίκηση

ΦΑΣΗ Δ: Υποστήριξη της επιχείρησης μέχρι και την χορήγηση του πιστοποιητικού και πιστοποίηση από φορέα.

 

Πλεονεκτήματα ενός ISO για την επιχείρηση σας

1.Της ικανότητας του οργανισμού να παρέχει με συνέπεια προϊόντα τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

2.Της προσπάθειας του οργανισμού να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών του μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος ,συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση του και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών.

Πριν επιλέξετε την πιστοποίηση 9001 ενημερωθείτε πρώτα : Τι είναι η πιστοποίηση ISO;

Επιπλέον οι επιχειρήσεις που πιστοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 αποσκοπούν σε οφέλη όπως:

  • Βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης και της παραγωγικότητας.

  • Εντοπισμός των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών και βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη.

  • Δημιουργία νέων ευκαιριών στην αγορά και τη διατήρηση του ήδη υπάρχοντος μεριδίου της αγοράς.

  • Δυνατότητα ανταγωνισμού με μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή ξένες επιχειρήσεις του ίδιου τομέα.

  • Αύξηση εμπιστοσύνης, φερεγγυότητας  και κύρους της επιχείρησης.

  • Καθορισμός  υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό

Το προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στο συγκεκριμένο πρότυπο.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να πάρετε άμεσα ISO.

 210 300 70 64

 info@isoexperts.gr