ΝΟΜΟΣ 4990/2022

Τον Νοέμβριο του 2022 δημοσιεύτηκε ο Νόμος υπ’ αριθμ. 4990 με θέμα «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις». 

Το αντικείμενο του ως άνω νόμου είναι η ίδρυση ενός συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής αναφοράς παραβιάσεων, η προστασία των ατόμων που κάνουν την αναφορά και οι ενέργειες υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης των παραβιάσεων. Τέλος, σε περίπτωση παραβιάσεων επιβάλλονται κυρώσεις.

Στα άρθρα 8 και 9 του παρόντος, προβλέπεται η υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων αναφοράς στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα καθώς και η υποχρέωση ορισμού Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.).

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η ομάδα της ISOEXPERTS έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη λύση για τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία μέσω μιας πλατφόρμας εσωτερικών διαύλων αναφοράς, η οποία χρησιμοποιεί τεχνικές κρυπτογράφησης και ψευδωνυμοποίησης, εξασφαλίζοντας την ανωνυμία του καταγγέλλοντος.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΥΛΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «WHISTLEDOWN»

Για τη συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 4990 Νομοθεσία, είναι  απαραίτητη η ανάπτυξη σχετικής πλατφόρμας υποβολής αναφορών «whistledown» που πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής και χρησιμοποιεί τεχνικές ψευδωνυμοποίησης, παρέχοντας έτσι ένα ασφαλές εργαλείο για την υποβολή τους.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του τρόπου υποβολής αναφορών μέσω της ειδικής πλατφόρμας είναι τα εξής:

 • Η αναφορά θα γίνεται με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου, το οποίο αποστέλλεται ανώνυμα.
 • Η αναφορά θα  παραλαμβάνεται από το αρμόδιο στέλεχος ή τμήμα, το οποίο τη διαχειρίζεται, διατηρώντας την εμπιστευτικότητα ως προς το πρόσωπο που υποβάλλει την αναφορά.
 • Κατά την αποστολή της αναφοράς, ο υποβάλλων την αναφορά θα λαμβάνει έναν 16ψήφιο αριθμητικό κωδικό, ο οποίος πρέπει να φυλάσσεται, για να μπορεί να διατηρεί την πρόσβαση στην αναφορά του, να επαληθεύει την απάντηση του αρμόδιου στελέχους του οργανισμού και να επικοινωνεί με τον παραλήπτη της αναφοράς, απαντώντας σε αιτήματα για διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες.
 • Η αναφορά θα μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε ψηφιακή συσκευή (προσωπικό υπολογιστή, ταμπλέτα, έξυπνο κινητό). Η προστασία της ανωνυμίας θα πρέπει να είναι εγγυημένη σε κάθε περίπτωση.
 • Διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΥΛΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Whistledown»:

 • Εγκατάσταση λογισμικού – πλατφόρμας στην ιστοσελίδα
 • Εκπαίδευση ΥΠΠΑ στην χρήση πλατφόρμας
 • Οδηγίες Χρήσης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
 • Πολιτική εταιρείας για την συμμόρφωση με Ν. 4990/2022 (περί παραβιάσεων ενωσιακού δικαίου) και για Ν. 4808/2021
 • Τεχνική Υποστήριξή και ετήσια φιλοξενία

ΟΦΕΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΥΛΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «WHISTLEDOWN»

O Οργανισμός με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι:

 •  Διασφάλιση ενός υγιούς περιβάλλοντος εργασιακών δικαιωμάτων.
 • Εναρμόνιση με νομοθεσία (Νόμος υπ. αριθμ. 4990/2022 και Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937).
 • Χρήση τεχνικών κρυπτογράφησης και ψευδωνυμοποίησης, εξασφαλίζοντας την ανωνυμία του καταγγέλλοντος.
 • Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και διαφάνειας μεταξύ των εργαζομένων και της Διοίκησης.
 • Αύξηση ικανοποίησης των εργαζομένων.
 • Προστασία της φήμης του φορέα.
 • Ανάδειξη της ηθικής ευαισθησίας του φορέα και βελτίωση της δημόσιας εικόνας και της φήμης του.
 • Διασφάλιση ανωνυμίας και προστασίας των αναφερόντων προσώπων.
 • Αποφυγή οποιασδήποτε μορφής αντίποινα.
 • Αποφυγή κυρώσεων.

Η πλατφόρμα Whistle Down έχει τα παρακάτω συγκριτικά πλεονεκτήματα:

 • Είναι 100 % Ελληνικής κατασκευής.
 • Η Εταιρεία μας,  διαθέτει πιστοποιήσεις   ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013 και ISO 22301:2019.
 • Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη σε ΑΜΕΑ (υποχρεωτικό σύμφωνα με την νομοθεσία)
 • Ύπαρξη disaster plan στις λειτουργίες της επιχείρησης.
 • Φιλοξενία σε ασφαλή ISO 27001  – ISO 22301 server.
 • Παροχή πολιτικών Ν.4990-Ν.4808 άνευ κόστους.
 • Security updates  (ενημερώσεις ασφαλείας) σε όλη την διάρκεια συνεργασίας.
 • Υποστήριξη λειτουργίας chat.

Η πλατφόρμα Whistle Down έχει τα παρακάτω συγκριτικά πλεονεκτήματα:

Ο παρών νόμος στο άρθρο 23 (παρ.1 και 2 άρθρου 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 1937/2019), προβλέπει επίσης τις κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις/οργανισμούς, όταν αυτοί:

 1. Παρεμποδίζουν ή αποπειρώνται να παρεμποδίσουν την υποβολή αναφοράς.
 2. Προβαίνουν σε αντίποινα ή κινούν κακόβουλες διαδικασίες σε βάρος των αναφερόντων.
 3. Παραβιάζουν την υποχρέωση τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα της ταυτότητας των αναφερόντων.

Οι κυρώσεις αυτές αφορούν ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή, συνεκτιμώντας την ένταση της παραβίασης και των αντιποίνων που ίσως υπάρξουν.

Τέλος, η παραβίαση της υποχρέωσης ορισμού Υ.Π.Π.Α. συνεπάγεται επιβολή προστίμου από την Επιθεώρηση Εργασίας ή τον αρμόδιο εποπτικό φορέα (εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ).

Η ομάδα της ISOEXPERTS δεσμεύεται στην υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών και στη διασφάλιση της ολοκλήρωσης ή υποστήριξης ενός έργου, δίνοντας πάντα έμφαση στις εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών της και στην ικανοποίηση αυτών.