Δημόσιοι Διαγωνισμοί και ISO

Τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001 είναι  διεθνή πρότυπα που θέτουν τις κατευθυντήριες γραμμές οργάνωσης της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του με σκοπό την διαρκή βελτίωση της και την βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση.

Σύμφωνα με την νέα νομοθεσία (αρ. 82 Ν.4412/2016) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, εκτός των άλλων προβλέπεται να διαθέτουν οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στους δημόσιους διαγωνισμούς  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Επιπλέον η εγκατάσταση και εφαρμογή Πρότυπων  ποιότητας και Πρότυπων περιβαλλοντικής διαχείρισης  παρέχει οφέλη όπως:

 • Βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης και της παραγωγικότητας.
 • Εντοπισμός των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών.
 • Βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη.
 • Δημιουργία νέων ευκαιριών στην αγορά και τη διατήρηση του ήδη υπάρχοντος μεριδίου της αγοράς.
 • Δυνατότητα ανταγωνισμού με μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή ξένες επιχειρήσεις του ίδιου τομέα.
 • Γρήγορη εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.
 • Αύξηση εμπιστοσύνης, φερεγγυότητας   και κύρους της επιχείρησης.
 • Ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της επιχείρησής και βελτίωση της δημόσιας εικόνας και της φήμης της επιχείρησης.
 • Καθορισμός  υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.
 • Διεύρυνση συνεργασιών  με άλλους οργανισμούς που απαιτούν την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Προστασία του περιβάλλοντος και Διαχείριση κινδύνων σχετικών με περιβάλλον.

Το προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση για την παροχή ενός πραγματικά υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η ISOEXPERTS δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η Eταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 και ISO 27001:2013 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων και δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

 210 300 70 64

 info@isoexperts.gr