ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2015 ΣΕ ΕΤΑΙΡEIΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Το πρότυπο ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο που θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές οργάνωσης της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του με σκοπό την διαρκή βελτίωση της.

Σύμφωνα με τον κανονισμό τεχνολογίας σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ – 2016) οι εταιρείες παραγωγής τσιμεντοπροιόντων και σκυροδέματος πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας.

Επιπλέον οι εταιρείες παραγωγής τσιμεντοπροιόντων και σκυροδέματος που πιστοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 αποσκοπούν σε οφέλη όπως:

  • Συμμόρφωση με απαιτήσεις νέας νομοθεσίας (αρ. 82 Ν.4412/2016) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, σύμφωνα με την οποία  προβλέπεται να διαθέτουν οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  • Βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης και της παραγωγικότητας.
  • Εντοπισμός των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών.
  • Βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη.
  • Δημιουργία νέων ευκαιριών στην αγορά και τη διατήρηση του ήδη υπάρχοντος μεριδίου της αγοράς.
  • Δυνατότητα ανταγωνισμού με μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή ξένες επιχειρήσεις του ίδιου τομέα.
  • Γρήγορη εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.
  • Αύξηση εμπιστοσύνης, φερεγγυότητας   και κύρους της επιχείρησης.
  • Καθορισμός  υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.

Το προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η ISOEXPERTS δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 και ISO 27001:2013 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων και δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

210 300 70 64

 info@isoexperts.gr