ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 22000:2018 ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

Πλέον η εφαρμογή  Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων κατά ISO 22000:2018 για τις εταιρείες τροφίμων που προμηθεύουν δημόσιους φορείς κρίνεται απαραίτητη.

Το επιστημονικό προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας  Τροφίμων κατά το πρότυπο ISO 22000:2018.

Τι είναι όμως το πρότυπο ISO 22000:2018;

Το πρότυπο ISO 22000:2018 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων προκειμένου οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων να αποδείξουν την ικανότητα τους ως προς τον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των τροφίμων.

Η ασφάλεια των τροφίμων, αποτελεί πρωταρχικής σημασίας παράγοντα ποιότητας και αφορά την προστασία του καταναλωτή μέσω της παραγωγής τροφίμων τα οποία δεν θα προκαλέσουν βλάβη στην υγεία. Αποτελεί ηθική και νομική υποχρέωση της επιχείρησης τροφίμων καθώς και των δημοσίων αρχών, αλλά και πρωταρχικής σημασίας απαίτηση του καταναλωτή.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης των προτύπων, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) δημοσίευσε στις 18 Ιουνίου 2018 τη νέα έκδοση του προτύπου για την Ασφάλεια των τροφίμων: « ISO 22000:2018 Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων», η οποία αντικαθιστά την έκδοση του 2005. Πλέον, ακολουθώντας τη δομή των νέων αναθεωρημένων προτύπων (HLS), είναι πλέον αρκετά πιο απλή η παράλληλή εφαρμογή του με άλλα πρότυπα όπως το ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018.

Το ISO 22000:2018 ενσωματώνει τις :

 • Απαιτήσεις του HACCP (
 • Απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
 • Γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης

Διαβάστε επίσης : Τι είναι το HACCP;

Που εφαρμόζεται;

Το  ISO 22000:2018  εφαρμόζεται από οποιονδήποτε οργανισμό εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων, είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει, επεξεργάζεται ή διαθέτει τρόφιμα ή ζωοτροφές, είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει υλικά ή εξοπλισμό που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τροφίμων.

Πλεονεκτήματα:

 • Απόδειξη δέσμευσής επιχείρησης για ασφάλεια τροφίμων.
 • Δημιουργεί συνθήκες εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Αναγνώριση και έλεγχο των σημείων σε εκείνες τις λειτουργίες από τις οποίες μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι για τα τρόφιμα.
 • Μείωση και εξάλειψη πιθανών ανακλήσεων προϊόντων και αντιδικιών.
 • Προστασία εμπορικού σήματος.
 • Αναγνώριση και εφαρμογή αποτελεσματικού ελέγχου και παρακολούθησης.
 • Διαβεβαίωση ύπαρξης προϊόντων υψηλών προδιαγραφών στους πελάτες της επιχείρησης.
 • Βοηθάει στη ανάπτυξη συστήματος άμυνας για την επιχείρηση, σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων.
 • Ισχυρή εταιρική εικόνα.
 • Γρήγορη εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.
 • Αύξηση εμπιστοσύνης, φερεγγυότητας και κύρους της επιχείρησης.
 • Καθορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.
 • Το σήμα της Πιστοποίησης προσδίδει αναγνωρισιμότητα και ευκολία διάθεσης των προϊόντων.
 • Πλήρης συμμόρφωση με την Κοινοτική Νομοθεσία.

Η ISOEXPERTS δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ,OHSAS 18001:2007 και ISO 27001:2013 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων και δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

 210 300 70 64

 info@isoexperts.gr

 •