Τι είναι το ΣΕΑΚ

Η κλιματική αλλαγή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και συνιστά μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας, που απαιτεί άμεση δράση και συνεργασία μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών όλης της υφηλίου. Ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτή μπορούν να προσφέρουν πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Η μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών έως το 2050, έχει ξεκινήσει το δεσμευτικό της χαρακτήρα στην ελληνική νομοθεσία, με την εισαγωγή του ν.4342/2015 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το ν.4843/2021 και ισχύει, ενσωματώνοντας την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/27/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στις υποχρεώσεις που καλούνται να διεκπεραιώσουν οι δημόσιοι φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης συμπεριλαμβάνονται:

 • η σύνταξη του Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) και
 • η καθιέρωση Σύστηματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) στο πλαίσιο του ΣΕΑΚ.

Αναγκαιότητα εκπόνησης ΣΕΑΚ

Τα ΣΕΑΚ είναι πλέον προαπαιτούμενα για την ένταξη των δημόσιων φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης σε χρηματοδοτικά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων τους που αναφέρονται σε αυτά.

ΣΕΑΚ Κόστος

Το κόστος εκπόνησης ενός ΣΕΑΚ εξαρτάται από το μέγεθος του Δημόσιου Φορέα και συγκεκριμένα από το πλήθος των ιδιόκτητων κτιρίων του.

Που εφαρμόζεται το ΣΕΑΚ

Σε όλους ανεξαιρέτως τους Δημόσιους Φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης.

Μεθοδολογία εκπόνησης και αναθεώρησης ενός ΣΕΑΚ:

Στο πλαίσιο της εκπόνησης, από μεριάς Τεχνικού Συμβούλου, του Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) θα γίνει αρχική κατάταξη των ιδιόκτητων κτιρίων του Φορέα (όπως αυτά προκύπτουν από το επικαιροποιημένο Ε9), ανάλογα με την ενεργειακή απόδοσή τους και προτεραιοποίηση αυτών των κτιρίων. Πρόσθετα θα υλοποιηθεί τεκμηρίωση της επιλογής συγκεκριμένων κτιρίων βάσει κριτηρίων, όπως η κρισιμότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα κτίρια, η σημασία συμβολής της ενεργειακής τους αναβάθμισης στην προστασία και ανάδειξή τους και της σχετικής εξοικονόμησης ενέργειας που θα προκύψει από τις παρεμβάσεις ανακαίνισης.

Το ΣΕΑΚ θα έχει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω κεφάλαια:

 • Γενικά στοιχεία
 • Αναλυτική Παρουσίαση χαρακτηριστικών κτιριακού αποθέματος
 • Προτεραιοποίηση κτιριακού αποθέματος και κατάταξη αποτελεσμάτων
 • Τεχνοοικονομική ανάλυση επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης
  • Μακροοικονομική προσέγγιση
  • Χρηματοοικονομική προσέγγιση
  • Παρουσίαση αποτελεσμάτων
 • Καθορισμός στόχου και πλάνου επίτευξης
 • Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί
 • Πλάνο παρακολούθησης και διορθωτικές ενέργειες
 • Πρόσθετες ενέργειες
  • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση
  • Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης

 

Το ΣΕΑΚ αποτελεί τον σχεδιασμό του Φορέα αναφορικά με την κάλυψη της υποχρέωσης ανακαίνισης του κτιριακού αποθέματος σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού εμβαδού δαπέδου θερμαινόμενων ή ψυχόμενων κτιρίων σε ετήσια βάση.

Το ΣΕΑΚ, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.4843/2021 όπως ισχύει, πρέπει να υποβληθεί έως την 31η.12.2022, στη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και να αναθεωρείται ανά τέσσερα (4) έτη.

 

Από την υποχρέωση εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες κτιρίων:

α. Κτίρια επισήμως προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, όπως διατηρητέα, εντός παραδοσιακών οικισμών κτίρια και μνημεία, στον βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπον μη αποδεκτό τον χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους.

 

β. Κτίρια των ενόπλων δυνάμεων που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας, για τα οποία απαιτείται η διασφάλιση και διατήρηση του χαρακτήρα του απορρήτου της εθνικής άμυνας και ασφάλειας. Στα παραπάνω δεν περιλαμβάνονται οι ενιαίοι χώροι διαβίωσης, τα κτίρια γραφείων και διοίκησης που προορίζονται για τις ένοπλες δυνάμεις και το λοιπό προσωπικό των αρχών εθνικής άμυνας.

γ. Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή για θρησκευτικές δραστηριότητες.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα

  Ενδιαφέρομαι για