ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Ν. 4782/2021.

Την 9η Μαρτίου 2021 δημοσιεύθηκε ο ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) με τίτλο “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο αναμορφώνεται κατά βάση το νομοθετικό πλαίσιο (ν.4412/2016, ν.3978/2011 και ν.3433/2016) που διέπει τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων φορέων του δημόσιου τομέα.

Το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο του ν. 4412/2016 παρουσιάζε πλήθος προβλημάτων που είχαν επισημανθεί από τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς. Η προσπάθεια για την αντιμετώπισή τους, ως σήμερα, υπήρξε αποσπασματική και, σε αρκετές περιπτώσεις, μη επαρκής. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι διατάξεις του ν.4412/2016 έχουν επιμέρους τροποποιηθεί πάνω από 300 φορές.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την συμβουλευτική υποστήριξη και την εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού στην εφαρμογή του Ν.4412/2016 και στην τροποπόιηση του σύμφωνα με Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) που στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας στη δημοπράτηση των έργων και την μείωση των καθυστερήσεων.

Με τις νέες διατάξεις του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) ρυθμίζεται υφιστάμενο πλαίσιο για ζητήματα δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων με σκοπό την απλοποίηση/διασαφήνιση των διατάξεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων (e-procurement), την αύξηση της συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και την αντιμετώπιση παθογενειών όπως το ζήτημα των υπερβολικά χαμηλών προσφορών και η υπερβολική προσκόλληση στην τυπικότητα έναντι της ουσίας των προσφορών.

Το σύνολο των φορέων το δημόσιου τομέα οφείλουν να διασφαλίσουν τη λειτουργία τους με τον προβλεπόμενο τρόπο σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων και για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η επάρκεια σε γνώσεις του προσωπικού. Σκοπός της διαδικασίας εκπαιδευσης του προσωπικού, είναι να αποσαφηνιστούν και αναλυθούν πλήρως με έγκυρο & κατανοητό τρόπο, όλες οι διατάξεις της νέας νομοθεσίας, έτσι ώστε οι Αναθέτουσες Αρχές & Αναθέτοντες Φορείς, να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα και με ορθό τρόπο στην εφαρμογή τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα

    Ενδιαφέρομαι για