ΚΥΑ 1348

ΥΑ 1348 – Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΥ8δ/Γ.Π. Oικ/1348

Τι είναι:

Η Υπουργική Απόφαση 1348 ορίζει τις απαιτήσεις τις οποίες είναι υποχρεωμένες να τηρούν οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο εμπορίας και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η συμμόρφωση σύμφωνα με την ΚΥΑ 1348 είναι υποχρεωτική και η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης γίνεται με τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από κοινοποιημένο για τα ιατροτεχνολογικά είδη Φορέα Πιστοποίησης.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρότυπο απευθύνεται σε όλες τις Επιχειρήσεις Εμπορίας & Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους.

Οφέλη – πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της  ΚΥΑ 1348

Η επιχείρηση που θα προχωρήσει στην συμμόρφωση με την ΚΥΑ 1348 θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι:

  • Συμμόρφωση με  νομοθετικές απαιτήσεις.
  • Περαιτέρω ικανοποίηση πελατών και ενδιαφερομένων μερών.
  • Φήμη και κύρος για την επιχείρηση.
  • Ασφαλή προϊόντα.
  • Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών / προϊόντων.
Μεθοδολογία εφαρμογής

Κατά την ανάληψη έργου συμμόρφωσης της επιχείρησης η του οργανισμού με την ΚΥΑ 1348 από την ISOEXPERTS ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

  • Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης,
  • Στρατηγικός σχεδιασμός του τρόπου λειτουργίας.
  • Ανάπτυξη της απαιτούμενης τεκμηρίωσης.
  • Επιθεώρηση από Φορέα και χορήγηση βεβαίωσης.