Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων ISO 27701:2019

Τι είναι:

Το ISO 27701:2019 είναι ένα διεθνές πρότυπο, το οποίο αποτελεί επέκταση των ISO 27001 και ISO 27002, που αφορά Τεχνικές για τη Διαχείριση των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα και σε συνδυασμό με το ISO 27001 αποτελεί το πλέον ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το ISO 27701:2019 είναι το κυριότερο εργαλείο συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Στο πρότυπο αυτό παρέχονται οι κατευθυντήριες οδηγίες για τους υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Απαραίτητη προυποθεση για την πιστοποίηση με ISO 27701:2019 είναι η ύπαρξη πιστοποίησης με το ISO 27001:2013 ή η ταυτόχρονη πιστοποίηση με τα 2 πρότυπα.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρότυπο απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες ή οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας, που επιθυμούν να να υιοθετήσουν έναν τρόπο συνολικής διαχείρισης της ασφάλειας της πληροφορίας και των προσωπικών δεδομένων, αποδεικνύοντας παράλληλα την δέσμευση τους για συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Οφέλη – πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του ISO 27001:2013 και του ISO 27701:2019

Η επιχείρηση που θα προχωρήσει στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης κατά ISO 27001:2013 και ISO 27701:2019 θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι:

 • Προσδίδει εικόνα αξιοπιστία και εμπιστοσύνη για την επιχείρηση.
 • Τεκμηριώνεται δέσμευση ως προς την ασφάλεια πληροφοριών και την ασφαλή διαχείρισης των δεδομένων από όλους και σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.
 • Διασφαλίζει την επαλήθευση τήρησης σχετικών νόμων και κανονισμών.
 • Μειώνει το κόστος που ενδέχεται να προκύψει από απώλεια πληροφορίας ή διαρροή προσωπικών δεδομένων.
 • Αποδεικνύει την γνώση του οργανισμού σχετικά με την επάρκεια και συμμόρφωση του συστήματος ως προς την ασφαλή διαχείριση πληροφοριών και τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
 • Βοηθά τον οργανισμό να αναγνωρίσει αξιολογήσει και διαχειριστεί κινδύνους ασφάλειας πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων
 • Δημιουργία προστιθέμενης αξίας κατά την παροχή υπηρεσιών ενός οργανισμού μέσω της δημιουργίας στρατηγικής διαχείρισης ασφάλειας πληροφορίας και προσωπικών δεδομένων.
 • Ενίσχυση των τεχνολογικών μεθόδων και μέτρων ασφαλείας για τη διαχείριση των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων.
 • Υιοθέτηση πολιτικής για την αντιμετώπιση διαρροής πληροφοριών και δεδομένων.
 • Δημιουργία δικλείδων ασφαλείας για τον κίνδυνο διαρροής/απώλειας/κλοπής των δεδομένων.
Μεθοδολογία εφαρμογής

Κατά την ανάληψη έργου ανάπτυξης συστήματος κατά ISO 27001:2013 και ISO 27701:2019 από την ISO EXPERTS ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

 • Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
 • Σχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και προσωπικώμν δεδομένων.
 • Πιλοτική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης
 • Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα