Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 Σύστημα Υπηρεσιών Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για Παρόχους απευθύνεται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας σε Φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
Ειδικότερα, η εφαρμογή του προτύπου αφορά τις κάτωθι κατηγορίες υπηρεσιών επικοινωνίας:

 • Σχεδιασμού και οργάνωσης διαφημιστικής στρατηγικής
 • Παραγωγής πρωτότυπων δημιουργημάτων λόγου ή τέχνης, καθώς και η καθ’ οιοδήποτε μέσο εγγραφή, προσαρμογή, εκτέλεση ή αναπαραγωγή τους, που γίνεται για τους παραπάνω σκοπούς
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την επιλογή από τις αναθέτουσες αρχές του κατάλληλου μέσου προβολής των διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου
 • Παροχή συμβουλών και εν γένει υπηρεσιών προώθησης και δημοσίων σχέσεων, ή διαμόρφωσης περιεχομένου ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
 • Μετάδοση ή καταχώρηση ή με άλλο υλικό μέσο προβολή των διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου
Που εφαρμόζεται;

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 απευθύνεται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας σε Φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Πλεονεκτήματα:
 • Απόδειξη της συμμόρφωσης με το Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163 / Α / 5-8-2008), το οποίο απαιτεί πιστοποίηση για συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.
 • Δυνατότητα ανταγωνισμού με μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή ξένες επιχειρήσεις του ίδιου τομέα.
 • Αύξηση φήμης, εμπιστοσύνης και φερεγγυότητας της επιχείρησης
 • Βελτίωση απόδοσης και διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου
 • Καθορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό
Μεθοδολογία:

Κατά την ανάληψη έργου συμβουλευτικής υποστήριξης σχεδιασμού και ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 από την ISO EXPERTS ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

 • Αναγνώριση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Οργανισμού / Επιχείρησης και εισήγηση διορθωτικών ενεργειών.
 • Στρατηγικός σχεδιασμός του Συστήματος.
 • Ανάπτυξη της απαιτούμενης τεκμηρίωσης για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του εφαρμοζόμενου Προτύπου.
 • Υποβοήθηση του προσωπικού του Οργανισμού / Επιχείρησης για την εφαρμογή του Προτύπου
 • Υποστήριξη του Οργανισμού / Επιχείρησης κατά την επιθεώρηση του Φορέα Πιστοποίησης

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα