Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 είναι  διεθνή πρότυπα που θέτουν τις κατευθυντήριες γραμμές οργάνωσης της εταιρείας  σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της με σκοπό την διαρκή βελτίωση της και την βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση.

Οι Τεχνικές εταιρείες που πιστοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 αποσκοπούν σε οφέλη όπως:

  • Συμμόρφωση με απαιτήσεις νέας νομοθεσίας (αρ. 82 Ν.4412/2016) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, σύμφωνα με την οποία  προβλέπεται να διαθέτουν οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς, πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  • Βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης και της παραγωγικότητας.
  • Βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη.
  • Δημιουργία νέων ευκαιριών στην αγορά και τη διατήρηση του ήδη υπάρχοντος μεριδίου της αγοράς.
  • Δυνατότητα ανταγωνισμού με μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή ξένες επιχειρήσεις του ίδιου τομέα.
  • Ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της επιχείρησής και βελτίωση της δημόσιας εικόνας και της φήμης της επιχείρησης.
  • Καθορισμός  υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.
  • Διεύρυνση συνεργασιών  με άλλους οργανισμούς που απαιτούν την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  • Προστασία του περιβάλλοντος και Διαχείριση κινδύνων σχετικών με περιβάλλον.

Το προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η ISOEXPERTS δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015 ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 και ISO 27001:2013 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων και δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

 210 300 70 64

 info@isoexperts.gr