ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ OHSAS 18001:2007 ΣΤΟ ISO 45001:2018, ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Το ISO 45001:2018 είναι το πρώτο παγκόσμιο διεθνές πρότυπο για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Αντικαθιστά το OHSAS 18001:2007 όπου αναπτύχθηκε με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων και την μείωση της επικινδυνότητας.

Το πρότυπο ISO 45001:2018 ακολουθεί τη Δομή Υψηλού Επιπέδου (HLS) με στόχο τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού συνολικού λειτουργικού συστήματος διαχείρισης, ενώ είναι συμβατό και ενσωματώνεται εύκολα με τα άλλα συστήματα διαχείρισης, όπως  για την ποιότητα (ISO 9001:2015) ή την περιβαλλοντική διαχείριση (ISO 14001:2015), αξιοποιώντας την προσέγγιση αντιμετώπισης των απειλών και αξιοποίησης των ευκαιριών στο πλαίσιο λειτουργίας σε πιο στενή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στο νέο πρότυπο, η επιχείρηση καλείται να δώσει σαφές περιθώριο συμμετοχής των εργαζομένων της στην επίτευξη των στόχων για την Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας και δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο ρόλο της Ηγεσίας. Επίσης, η σύγχρονη προσέγγιση διαχείρισης διακινδύνευσης (Risk Management) προσδοκά και στον εντοπισμό ευκαιριών πέραν της αναγνώρισης των απειλών.

Το πρότυπο ISO 45001:2018 δημοσιεύθηκε στις 12 Μαρτίου 2018 και καθορίστηκε τριετής μεταβατική περίοδος για τη μετάβαση της πιστοποίησης από το OHSAS 18001:2007 στο ISO 45001:2018 η οποία θα έληγε στις 11 Μαρτίου 2021. Όμως, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί με την πανδημία του COVID-19, η καταληκτική ημερομηνία για τη μετάβαση από το πρότυπο OHSAS 18001:2007 στο ISO 45001:2018 είναι στις 30/9/2021 και με το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας όλα τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν σύμφωνα με το OHSAS 18001:2007 θα καταστούν άκυρα.

Προκειμένου λοιπόν οι επιχειρήσεις να πιστοποιηθούν με ένα σύγχρονο και επικαιροποιημένο σύστημα διαχείρισης επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας, κρίνεται αναγκαία η έγκαιρη προετοιμασία για τη συμμόρφωση με το ISO 45001:2018.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 210 300 70 64

 info@isoexperts.gr