Εφαρμογή ISO 9001 και ΕΝ 15224 σε Μονάδες Υγείας

Τον Μάρτιο 2023 εκδόθηκε η  Υπουργική Απόφαση ΕΑΛΕ/Γ.Π. 1280/2023 – ΦΕΚ 1576/Β/15-3-2023, για την «Εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στις αποζημιούμενες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας ιδιωτικών Γενικών Κλινικών και ιδιωτικών Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας».

Τα κριτήρια ποιότητας εφαρμόζονται σε όλους τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους υγείας, οι οποίοι παρέχουν περίθαλψη στους ασθενείς – ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε ιδιωτικές γενικές κλινικές και ιδιωτικά κέντρα αποθεραπείας αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας (ΚΑΑ-ΚΝ), αιτούμενοι την αποζημίωση τους μέσω της υποβολής δαπανών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τα ποιοτικά κριτήρια στις συμβάσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι ανεξάρτητα από λοιπές διαδικασίες εφαρμογής, ελέγχου, εποπτείας και διασφάλισης ποιότητας σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

Μεταξύ των κριτηρίων ποιότητας που ορίζει το ΦΕΚ περιλαμβάνονται:

1.Πιστοποιημένο σύστημα εφαρμογής διαχείρισης ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας κατά το πρότυπο ISO 15224. Για την τεκμηρίωσή του θα προσκομίζεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επικαιροποιημένο και σε ισχύ πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ISO 15224.

2.Πιστοποιημένο σύστημα εφαρμογής διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 για την παροχή υπηρεσιών σε δομές δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Γ ια την τεκμηρίωσή του θα προσκομίζεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επικαιροποιημένο και σε ισχύ πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ISO 9001.

Το πρότυπο ΕΝ 15224: 2016 παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή διαχείρισης ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας, ενώ το πρότυπο ISO 9001: 2015 περιλαμβάνει το σύνολο των διεργασιών που καθορίζει τους εσωτερικούς κανόνες που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας μίας μονάδας υγείας.

Η εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας σε ιδιωτικά Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας (ΚΑΑ-ΚΝ) συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποσκοπεί στην διασφάλιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών αποκατάστασης, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 44 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε ασθενείς – δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω επάρκειας υποδομών, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ειδικών θεραπευτικών μέσων και εξοπλισμού ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Στο άρθρο 3 του συγκεκριμένου ΦΕΚ γίνεται αναφορά στην Διασύνδεση κριτηρίων ποιότητας και έκπτωσης (rebate) στις ιδιωτικές γενικές κλινικές και τα ιδιωτικά ΚΑΑ-ΚΝ.

Τα παραπάνω έχουν χρόνο εφαρμογής 4 μήνες μετά από τη δημοσίευσή του ΦΕΚ, ήτοι από Ιούλιο του 2023.

Οι μονάδες υγείας που πιστοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 και το ΕΝ 15224 αποσκοπούν σε οφέλη όπως:

  • Επίτευξη και διατήρηση της ποιότητας  των υπηρεσιών και των προσφερόμενων προϊόντων για την ικανοποίηση των ασθενών και των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.
  • Συμμόρφωση σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
  • Βελτίωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας της μονάδας υγείας.
  • Αναγνώριση των αναγκών και μελέτη των προσδοκιών των ασθενών.
  • Γρήγορη εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.
  • Αύξηση εμπιστοσύνης, φερεγγυότητας και κύρους της μονάδας υγείας.
  • Μείωση του κόστους διαχείρισης
  • Διασφάλιση και πρόληψη της διαχείρισης των κλινικών κινδύνων.

Το προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η ISOEXPERTS δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 και ISO 27001:2013  για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων και δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.