ΕΦΑΡΜΟΓΗ ISO 50001:2018 ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ

Εισαγωγή

Τον Ιούλιο 2022  δημοσιεύτηκε η αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/1-7-2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β’ 3424) με θέμα «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα».

Στο άρθρο 4 της ως άνω ΚΥΑ προβλέπεται η διαδικασία ορισμού του Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων για τους φορείς του Δημοσίου Τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν.4270/2014, καθώς και το όργανο που είναι αρμόδιο για τον ορισμό αυτού.

Συγκεκριμένα:

«1. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων της παρούσας απόφασης σε κάθε κτίριο του δημοσίου τομέα και για τη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων, ο οικείος Υπουργός, ορίζει Υπεύθυνο Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων, για τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους αυτού φορείς. Ο Υπουργός δύναται με απόφασή του να αναθέτει την αρμοδιότητα ορισμού Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών/ Εγκαταστάσεων για τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου στον επικεφαλής του φορέα ή στο όργανο διοίκησης.

Για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού ο Υπεύθυνος Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων ορίζεται από τον οικείο Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και είναι αρμόδιος και για τα νομικά πρόσωπα του οικείου ΟΤΑ.

Για τις Ανεξάρτητες Αρχές ο Υπεύθυνος Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων ορίζεται από τον επικεφαλής της Αρχής και για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις από τον οικείο Συντονιστή.

 1. Οι Υπεύθυνοι Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων της παρ. 1 ορίζουν τους Διοικητικά Υπεύθυνους του άρθρου 5 οι οποίοι είναι οι υπεύθυνοι υλοποίησης των μέτρων της παρούσας, για ένα ή περισσότερα κτίρια ή/και υποδομές/εγκαταστάσεις των φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.

Οι Υπεύθυνοι Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων οφείλουν να ενημερώνουν το όργανο που τους όρισε για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. Επιπλέον, ενημερώνουν εγγράφως και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους Συντονιστές Ενεργειακής Απόδοσης της παρ. 4.

 1. Οι πράξεις ορισμού των Υπευθύνων Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων και των Διοικητικών Υπευθύνων δηλώνονται στην εφαρμογή του άρθρου 2, εντός 2 εργασίμων ημερών από την έκδοσή τους ή σε κάθε περίπτωση από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής…».

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ «Για το σύνολο των εγκαταστάσεων κάθε φορέα του άρθρου 1 ορίζονται ένας ή περισσότεροι Διοικητικά Υπεύθυνοι. Ο Διοικητικός Υπεύθυνος διαχειρίζεται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο τις υποδομές του φορέα που του ανατίθενται, ώστε να επιτευχθεί μείωση στην κατανάλωση της τελικής ενέργειας και προς το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τον Ενεργειακό Υπεύθυνο της Δ6/Β/14826/17.06.2008 (Β’ 1122) κοινής υπουργικής απόφασης, όταν και εφόσον το κρίνει αναγκαίο».

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 6 περ. ε της ΚΥΑ στην αρμοδιότητα του Διοικητικά Υπεύθυνου ανήκει και ο ορισμός των αρμόδιων προσώπων ή κατά περίπτωση δομών για την υλοποίηση και παρακολούθηση των άμεσων δράσεων.

Ποιους αφορά:

 • Υπουργεία και εποπτευομένους φορείς
 • ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα τους
 • Ανεξάρτητες Αρχές και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Η διαχείριση της ενέργειας από το Δήμο και τα νομικά πρόσωπά του, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της τοπικής ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής. Το Πρότυπο ISO 50001 αποτελεί ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο πρότυπο που περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης.

Η ενεργειακή διαχείριση στους Δήμους περιλαμβάνει τη μείωση των καταναλώσεων και των εκπομπών που προκύπτουν από τα δημόσια κτήρια, τις κοινωφελείς εγκαταστάσεις, ιδίως για θέματα αθλητισμού, πολιτισμού, φωτισμού δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και τις δημοτικές εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και τα δημοτικά οχήματα.

Με το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας, ο Δήμος μπορεί να θέσει αντικειμενικούς στόχους ενέργειας και διαδικασίες με βάση τις οποίες θα πετύχει αυτούς τους στόχους και να εναρμονιστεί πλήρως με την νομοθεσία (Άρθρο 7, απόφαση αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/1-7-2022) και επίτευξη σχετικών στόχων.

Οφέλη από την εφαρμογή του ISO 50001:2018 στους Δήμους

Πιο συγκεκριμένα, τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας  ISO 50001:2018 είναι:

 • Εντοπισμός και Ανάλυση όλων των ενεργειακών ζητημάτων
 • Προσδιορισμός ενεργειακών στόχων και σχεδίων δράσης για την καλύτερη ροή ενέργειας
 • Μείωση ενεργειακού κόστους
 • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
 • Μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την περιττή χρήση ενέργειας
 • Εναρμόνιση με τη νομοθεσία (Άρθρο 7, απόφαση αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/1-7-2022) και επίτευξη σχετικών στόχων
 • Ανάδειξη περιβαλλοντικής ευθύνης του Δήμου
 • Επιβράβευση μέσω ενίσχυσης του προϋπολογισμού τους από το κράτος
 • Βέλτιστες επιδόσεις
 • Συνεχής βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών
 • Ευκολότερη εναρμόνιση με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο ως αναλύεται παρακάτω

 

ISO 50001:2018 και Εθνικός Κλιματικός Νόμος

Πλέον της υποστήριξης στην εφαρμογή της Νομοθεσίας (απόφαση αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/1-7-2022) που παρέχει το Πρότυπο ISO 50001 και στην επίτευξη των στόχων, υπάρχει ισχυρή διασύνδεση με τον αντίστοιχο Κλιματικό Νόμο 4936, «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 105/Α/2022)».

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 16: Δημοτικά Σχέδια Μείωσης Εκπομπών, του Εθνικού Κλιματικού Νόμου αναφέρεται ότι:  «Έως την 31η Μαρτίου 2023, κάθε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού καταρτίζει Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)».

Με το ΔηΣΜΕ, οι Δήμοι υπολογίζουν το ανθρακικό αποτύπωμα, διερευνούν, προσδιορίζουν και ιεραρχούν τεκμηριωμένα τα απαραίτητα μέτρα και τις δράσεις για τη μείωση των εκπομπών του οικείου Ο.Τ.Α.

Καθίσταται σαφές ότι η εφαρμογή ISO 50001:2018, δεδομένου ότι οδηγεί σε μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων των Δήμων, παράλληλα οδηγεί σε μείωση των εκπομπών που παράγονται από τις δραστηριότητές τους παρέχοντας ευκολότερη εναρμόνιση και επίτευξη των στόχων του Εθνικού Κλιματικού Νόμου.

Τέλος, ο συνδυασμός του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας με άλλα Συστήματα, όπως της Διαχείρισης Ποιότητας ή της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθιστά την εφαρμογή του πιο εύκολη και πιο ομαλή.

Το προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2015.

Η ISOEXPERTS δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 και ISO 27001:2013 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων και δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

210 300 70 64

info@isoexperts.grΑφήστε μια απάντηση