ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ISO 22000:2015 ΣΤΟ ISO 22000:2018, ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Καθορίστηκε τριετής μεταβατική περίοδος για τη μετάβαση της πιστοποίησης από το ISO 22000:2005 στο ISO 22000:2018 , η οποία έληγε κανονικά στις 29/06/2020. Λόγω όμως των νέων δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί με την πανδημία του COVID-19, και κατόπιν της σχετικής ανακοίνωσης από τον IAF στις 11 Απριλίου 2020, η καταληκτική ημερομηνία λήξης των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί με βάση το πρότυπο ISO 22000:2005 μεταφέρεται από τις 29/06/2021 στις 31/12/2021. Οι οργανισμοί θα πρέπει να προγραμματίσουν τις ενέργειες για την μετάβαση του Συστήματος Διαχείρισης τους στην νέα έκδοση έως τις 31/10/2021. Υπενθυμίζουμε ότι τα πιστοποιητικά των οποίων η τριετής ισχύς τους λήγει νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, δεν ανανεώνονται αυτοδικαίως αλλά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η σχετική επιθεώρηση επαναπιστοποίησης.

Το πρότυπο ISO 22000:2018 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων προκειμένου οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων να αποδείξουν την ικανότητα τους ως προς τον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των τροφίμων.

Η ασφάλεια των τροφίμων, αποτελεί πρωταρχικής σημασίας παράγοντα ποιότητας και αφορά την προστασία του καταναλωτή μέσω της παραγωγής τροφίμων τα οποία δεν θα προκαλέσουν βλάβη στην υγεία. Αποτελεί ηθική και νομική υποχρέωση της επιχείρησης τροφίμων καθώς και των δημοσίων αρχών, αλλά και πρωταρχικής σημασίας απαίτηση του καταναλωτή.

Το  ISO 22000:2018 εφαρμόζεται από οποιονδήποτε οργανισμό εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων, είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει, επεξεργάζεται ή διαθέτει τρόφιμα ή ζωοτροφές, είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει υλικά ή εξοπλισμό που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τροφίμων.

Το προσωπικό της ISOEXPERTS με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στα  συγκεκριμένα πρότυπα.

Η ISOEXPERTS δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015ISO 45001:2018 και ISO 27001:2013 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων και δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

 210 300 70 64

info@isoexperts.gr