Σήμανση CE

H Σήμανση CE (Conformité Européenne-Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση) είναι µία υποχρεωτική Ευρωπαϊκή σήμανση για τις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων .

Επισημαίνεται ότι η Σήμανση CE, δεν είναι σήμα ποιότητας αλλά σήμα συμμόρφωσης η οποία αφορά σε απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας του χρήστη σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος καθώς και σε περιβαλλοντικές απαιτήσεις  και λιγότερο στην ποιότητα και την απόδοση του προϊόντος.

Αποτελεί υποχρέωση των κατασκευαστών/παραγωγών των προϊόντων να καταρτίζουν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ, ο οποίος περιέχει ένα σύνολο δεδομένων και αρχείων που ορίζεται από τη Νομοθεσία (Ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας Προσέγγισης) συμπεριλαμβανομένων  των στοιχείων ταυτοποίησης του προϊόντος, αποτελέσματα δοκιμών και ελέγχων, κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια ελέγχου, κατάλογο Εναρμονισμένων Προτύπων ή άλλων τεχνικών προδιαγραφών που υιοθέτησαν για να εκπληρώσουν τις βασικές απαιτήσεις,  risk assessment, περιγραφή μεθόδων και μέτρων προστασίας, οδηγίες χρήσης, εγκατάστασης κσι συντήρησης, πιστοποιητικά υλικών, τη σήμανση του προϊόντος,  κ.α.

Αποτελεί νομική υποχρέωση των κατασκευαστών να αναγνωρίσουν το σύνολο της Νομοθεσίας που τους αφορά (Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Εναρμονισμένα ή Μη Πρότυπα, λοιπές Τεχνικές Προδιαγραφές, κτλ) και τελικά να συντάξουν και να υπογράψουν σχετική ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ή ΕΠΙΔΟΣΗΣ (η οποία περιλαμβάνεται στον Τεχνικό Φάκελο) που ουσιαστικά αποτελεί το διαβατήριο του προϊόντος για τη Νόμιμη κυκλοφορία του εντός της Ε.Ε. (Ε.Ο.Χ.) αλλά και στα περισσότερα σημεία του πλανήτη.

H ανωτέρω διαδικασίες αναφέρονται ως ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ του προϊόντος και αποτελούν την πλέον αυστηρή υποχρέωση του κατασκευαστή/παραγωγού καθώς επίσης και του εισαγωγέα/αντιπροσώπου εφόσον το προϊόν ή εναλλάξιμο μέρος του εισάγεται από τρίτες χώρες (δηλαδή εκτός Ε.Ε.).

Η περιγραφή της διαδικασίας της πιστοποίησης έχει συγκεκριμένα βήματα υλοποίησης, ανάλογα με το είδος του προϊόντος, το σκοπό του, την αξιολόγηση της διακινδύνευσης κατά τη χρήση του και τα Ευρωπαϊκά Κανονιστικά κείμενα  που το αφορούν.

Για κάποια από τα προϊόντα απαιτείται η εμπλοκή Διαπιστευμένου Φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος είτε εγκρίνει το περιεχόμενο του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ και παρευρίσκεται στις δοκιμές και τους ελέγχους του προϊόντος, είτε επιπρόσθετα επιβλέπει την συνέχεια της αξιοπιστίας της παραγωγής του. Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον της ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ο Φορέας εκδίδει Πιστοποιητικό Τύπου, Μονάδας, κτλ (αναλόγως με το σύστημα αξιολόγησης, τα παραρτήματα ή τα modules Πιστοποίησης που υποδεικνύουν οι αφορούσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες).

H ISOEXPERTS διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα μηχανικών οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και την  ανάλογη επαγγελματική εμπειρία ώστε να αναλάβουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την απόκτηση της Σήμανσης CE.